Kennismaken met Rijnstad

 

Visie

Stiching Rijnstad, gevestigd te Arnhem, is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. In deze markt zijn we vaste partner bij en uitvoerder van opdrachten. We zijn sterk verankerd in de samenleving.
Rijnstad bevordert voor kinderen, jongeren, volwassenen en vrijwilligers actieve deelname aan de samenleving (samenredzaamheid), zelfregie (zelfredzaamheid) en sociale cohesie (prettig samenleven). Voor de opdrachtgevers van Rijnstad – gemeenten, particuliere bedrijven, woningcorporaties, fondsen en onderwijsinstellingen – voorkomt en vermindert Rijnstad zwaardere zorg, veiligheidslast en armoedelast.
Rijnstad is een missie gedreven organisatie. De motor van de organisatie is de intrinsieke motivatie van medewerkers om een ander een stap verder te helpen. Wij hebben onze missie in één zin gedefinieerd: Samenwerken aan een sociaal en duurzaam perspectief.

Missie

Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving.
Wij doen dit door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Wij doen dit samen met deze mensen. En samen met opdrachtgevers en partners. Wij gaan voor een duurzame aanpak, een aanpak waarin mensen groeien.
Wij bieden dienstverlening op maat en dicht bij de mensen. Rijnstad heeft daarbij een preventieve functie en curatieve functie in de eerste lijn. Onze dienstverlening is bij voorkeur degelijk en beproefd, met daarnaast aandacht voor innovatie en ontwikkeling.

Doelstellingen

• bevorderen van (gelijke) kansen;
• tegengaan van isolement;
• stimuleren van participatie;
• bijdragen aan een maatschappelijk vangnet;
• bevorderen van veiligheid. 


Directie
De interim directeur-bestuurder van Rijnstad:
Dhr. Paul Roessen
E p.roessen@rijnstad.nl

Hoofdkantoor

Bezoekadres:
Roermondsplein 20
6811 JN Arnhem
Postadres:
postbus 222
6800 AE Arnhem
T(026) 31 27 700

RSIN 0097.02.039

Raad van Toezicht
Rijnstad is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

dhr. E.J.C. (Eric) Derksen - voorzitter
dhr. A.W.F. (Ad) Brits
mevr. J. (Janneke) Hoekstra
mevr. M.P.H.J. (Monique) Nillessen
mevr. H. (Hilde) Reints
mevr. M.A.J. (Marthyne) Kunst 

Kamer van Koophandel
De Stichting Rijnstad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 41050813. 

Meer informatie

  • Rijnstad werkt volgens de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Dit is een stappenplan waarin staat hoe we als professionals moeten omgaan bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • Rijnstad werkt met de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR);
  • Rijnstad onderschrijft de Governance Code van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
  • Rijnstad is lid van de NVVK en SWN;
  • Rijnstad beschikt over het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld voor de onderdelen Vrijwillige Budgetcoaches, Thuisadministratie, de Formulierenbrigade en de Vrijwilligers Financiën & Formulieren. Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Het keurmerk is geldig t/m juli 2020;
  • Rijnstad Formulierebrigade is door SBB erkend als leerbedrijf t/m augustus 2021 voor de kwalificaties sociaal maatschappelijk dienstverlener en juridisch administratief dienstverlener;
  • Rijnstad heeft een ANBI-status.